fbpx

PRIVACY BELEID EN ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY BELEID

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-03-2021.

Babypraktijk Ilse respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen. Uw gegevens worden bewaard tot aan het einde van de Cursus of workshop en daarna direct verwijdert.

Uw persoonlijke gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Bij een bezoek aan onze website slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek. Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privay Policy? Stuur een e-mail naar info@babypraktijkilse.nl.
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Babypraktijk Ilse. U dient zich ervan bewust te zijn dat Babypraktijk Ilse niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde computers van Babypraktijk Ilse. Deze gegevens worden opgeslagen en de laptop word bewaard achter slot en grendel in de praktijk.
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar een beveiligde server van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Stuur me daarom een mail met uw telefoonnummer en ik neem contact met u op.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Babypraktijk Ilse
info@babypraktijkilse.nl

Algemene Voorwaarden Babypraktijk Ilse.

 

Algemeen

Babypraktijk Ilse is een Babypraktijk die zich met name richt op het helpen van consumenten op het gebied van babymassage, hydrotherapie, begeleiding en workshops, alles in de meest ruime zin van het woord.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Babypraktijk Ilse en een cliënt, waarop Babypraktijk Ilse deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.

 1. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
 2. De cliënt verklaart dat hij op de volgende wijzen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat:

(a) Door ondertekening van een offerte of overeenkomst; of

(b) Schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking;

(c) Telefonische opdrachtverstrekking;

(d) Een opdrachtverstrekking via email of het contactformulier op de website van Babypraktijk Ilse.

 1. Bij een mondeling/telefonisch aangegane overeenkomst verwijst Babypraktijk Ilse altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden en kunnen op verzoek tevens worden nagezonden.
 2. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Babypraktijk Ilse, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.
 3. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 4. Deze voorwaarden blijven altijd volledig van toepassing, als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment: a. geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, b. nietig mochten worden, of c. vernietigd worden
 5. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

 Definitie

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

Babypraktijk Ilse, gevestigd Piet van de Lindenstraat 14, 5504CA Veldhoven. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kantoor Eindhoven onder nummer 17242836 en BTW nummer NL1421.44010.B01. Hierna vernoemd, Babypraktijk Ilse te Veldhoven.

 Aangeboden dienstverlening: het verzorgen van cursussen babymassage, workshops babytaal, Baby-spa sessies d.m.v. hydrotherapie, individuele begeleiding van ouders en het geven en verzorgen van overige workshops aan professionals

Cursist: de persoon of organisatie welke deelneemt aan een individuele of groepsgewijze cursus, les, of workshop of sessie

Behandeling: een overeenkomst tussen Babypraktijk Ilse enerzijds en de cursist anderzijds, waarbij tegen betaling bovengenoemde dienstverlening aan de cursist wordt aangeboden door Babypraktijk Ilse in de persoon van Ilse van der Velden-Roovers.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Babypraktijk Ilse een overeenkomst of contract is aangegaan dan wel een mondelinge- of schriftelijke aanvraag heeft gedaan bij Babypraktijk Ilse en tegen betaling, het ontvangen van cursussen, workshops en trainingen en sessies.

Opdracht: een overeenkomst/ contract tussen Babypraktijk Ilse enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, waarbij tegen betaling door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/worden verleend door Babypraktijk Ilse.

Contract: een schriftelijke overeenkomst tussen Babypraktijk Ilse enerzijds en de opdrachtgever anderzijds voor een bepaalde duur, waarbij tegen betaling een vergoeding door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/worden verleend door Babypraktijk Ilse.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en particulieren.

1.3 Alle Opdrachten en Contracten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door of namens Babypraktijk Ilse schriftelijk is bevestigd.

1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan Babypraktijk Ilse.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten, contracten en bevestigingen van Babypraktijk Ilse voor zover één en ander betrekking heeft op het uitvoeren van, cursussen, lessen, sessies, workshops en trainingen, presentaties bij opdrachtgevers dan wel enige andere vorm van consulten of andere dienstverlening aan opdrachtgevers.

2.2 Alle aanbiedingen/ offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen vrijblijvend.

2.3 De tarieven in de aanbiedingen/offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en producten.

2.4 Indien in een acceptatie van een aanbieding/offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een aanbieding/offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Babypraktijk Ilse aan de opdrachtgever schriftelijk bericht geeft met deze afwijkingen van de aanbieding/offerte in te stemmen.

 

 1. Betalingsvoorwaarden

3.1 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Babypraktijk Ilse ingediende factuur te voldoen. Dit kan; contant, dan wel via IDeal, dan wel via bankoverschrijving, betaalverzoek en per pin. Indien sprake is van bankoverschrijving dient de factuur binnen 14 dagen na dagtekening te zijn betaald. Dit alles tenzij tussen opdrachtgever en Babypraktijk Ilse mondeling of schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever/cursist in verzuim. De verplichting van babypraktijk Ilse tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken, opgeschort dan wel beëindigd.

3.3 Cadeaubonnen zijn niet tegen geld inwisselbaar maar onbeperkt houdbaar.

 

 1. Duur opdracht of contract

4.1 Tenzij anders is bepaald, wordt een opdracht tot het geven van de door Babypraktijk Ilse uit te voeren dienstverlening aangegaan voor de duur van de opdracht tot dienstverlening welke binnen de overeenkomst of bevestiging is vermeld.

 

 1. Omvang dienstverlening

5.1 De dienstverlening die Babypraktijk Ilse aan cursist, opdrachtgever zal leveren, omvat de in de opdracht genoemde diensten. De diensten zullen indien niet anders afgesproken, in overeenstemming met de opdracht gelden gedurende de gehele looptijd van de opdracht.

 

 1. Annulering

6.1 Annulering door de opdrachtgever van een opdracht kan alleen schriftelijk of per e-mail aan Babypraktijk Ilse plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:

6.2 De dag waarop de schriftelijke annulering/uitstel bij Babypraktijk Ilse is binnengekomen, geldt als annuleringsdatum.

6.3 Annulering van een individueel los consult dient door cursist uiterlijk 24 uur voor de afgesproken aanvangstijd van de afspraak te geschieden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Babypraktijk Ilse gerechtigd  100% van het totaalbedrag van de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen.

6.4 In geval van annulering van de cursus/begeleiding/workshop geldt dat de annulering kosteloos is wanneer er sprake is van zwaarwichtige  omstandigheden, alleen te beoordelen door Babypraktijk Ilse.

6.5 Bij annulering gedaan door Babypraktijk Ilse zelf zullen bij een losse behandeling/ consult de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Hiervoor wordt dan meteen een nieuwe afspraak gemaakt.  Gaat de cursist niet akkoord met verplaatsing is restitutie van geld toepasbaar. Vergoeding van de door Babypraktijk Ilse geannuleerde afspraak, is voor beide partijen niet van toepassing.

6.6 Bij onvoldoende cursisten wordt de cursus, training, workshop, door Babypraktijk Ilse geannuleerd, dan wel verplaatst.  Bij annulering door Babypraktijk Ilse vindt restitutie plaats van de vooraf, door cursist, gedane betalingen

6.7 Bij het annuleren van massages, workshops, trainingen, cursussen, gedaan door Babypraktijk Ilse, wordt het door de cursist/opdrachtgever betaalde bedrag, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen geretourneerd. De door de deelnemer/ opdrachtgever geleden schade als gevolg van derving van inkomsten of anderszins geleden schade, worden niet vergoed door Babypraktijk Ilse.

6.8 Wanneer alleen vóór aanvang van de stratdatum van de cursus babymassage door de cursist aangegeven wordt dat er een les niet kan worden bijgewoond, heeft de cursist recht op het inhalen van de les in een andere groep indien daar een open plaats is. De betaalde gelden voor een gemiste les tijdens het volgen van de cursus babymassage worden echter nooit gerestitueerd.

6.9 Wanneer de cursus is gestart en de cursist is verhinderd bij een les vervalt het recht op inhalen van de les.

 

 1. Tarieven

7.1 De aangeboden en afgesproken dienstverlening zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. Bij een contract zijn de tarieven telkens tenzij anders is overeengekomen, ten hoogste één contract geldig.

7.2 Babypraktijk Ilse behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en) de tarieven tussentijds aan te passen.

7.3 Babypraktijk Ilse is niet verplicht voorafgaande aan de tariefsverhoging van behandeling(en)/consult(en), deze kenbaar te maken aan zijn/haar cursisten.

7.4 De investeringstarieven evenals de betalingscondities worden op de opdracht bevestigd.

 

 1. Voorwaarden cadeaubon

8.1 Het tarief voor de cadeaubon dient binnen 4 werkdagen te zijn ontvangen op de bankrekening van Babypraktijk Ilse. Na ontvangst van betaling wordt de cadeaubon door Babypraktijk Ilse verstuurd  per post of per mail. Of de cadeaubon dient bij afhalen direct contant of per pin voldaan te worden.

8.2 De cadeaubon kan alleen voor de dienst die erop vermeld staat ingewisseld worden bij Babypraktijk Ilse.

8.3 De cadeaubon van Babypraktijk Ilse is en blijft eigendom van Babypraktijk Ilse. Het is daarom verboden de cadeaubon door te verkopen aan derden of deze voor commerciële doeleinden op welke wijze dan ook te verstrekken.

8.4 De geldigheid van een cadeaubon is zolang Babypraktijk Ilse bestaat en haar activiteiten zoals benoemd uitvoert.

8.5 De cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.

 

 1. Geheimhouding/ privacy

9.1 Babypraktijk Ilse zal alle informatie betreffende de opdrachtgever, het bedrijf, de bedrijfsvoering, cursisten, en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van de aangeboden dienstverlening, vertrouwelijk behandelen. Zie hiervoor Privacy Beleid Babypraktijk Ilse.

9.2 Cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid van haar-/hemzelf of kind, tijdens opgave en/of anamnese.

9.3 Babypraktijk Ilse mag van de betrokken cursist, de gegevens bijhouden en bewaren.

 

 1. Aansprakelijkheid

10.1 Babypraktijk Ilse is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Babypraktijk Ilse kunnen worden toegerekend. Mocht Babypraktijk Ilse aansprakelijk zijn, dat is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

10.2 Als Babypraktijk Ilse aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor:
(a) door de Cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige informatie;
(b) fouten of tekortkomingen van door of namens Babypraktijk Ilse ingeschakelde derden; (c) voor allergische reacties op de producten of voor enig lichamelijk letsel;
(d) voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de Cliënt heeft meegebracht naar de praktijk;
(e) Overmachtssituaties; tenzij er een wettelijke verplichting daartoe geldt.

10.3 Als Babypraktijk Ilse aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Babypraktijk Ilse beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht. Althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Babypraktijk Ilse is tevens steeds beperkt tot het bedrag dat haar (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert, vermeerderd met het voor Babypraktijk Ilse geldende eigen risico.

10.4 Babypraktijk Ilse is uitsluitend aansprakelijk jegens de cliënt voor aan babypraktijk Ilse toerekenbare, directe schade. Iedere andere vorm van schade, hoe dan ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade, indirecte schade et cetera is uitgesloten.

10.5 Babypraktijk Ilse is slechts aansprakelijk indien Cliënt aantoont dat Cliënt schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming (oftewel een fout). Babypraktijk Ilse – Algemene voorwaarden Maart 2021

10.6 Aansprakelijkheid van Babypraktijk Ilse, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.7 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Babypraktijk Ilse, is de aansprakelijkheid van Babypraktijk Ilse tot de vergoeding van Babypraktijk Ilse voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.8 Cursist/opdrachtgever gaat akkoord met de algemene voorwaarden na ontvangst en/of ondertekening van de opdracht en betaling binnen de gestelde termijn, als benoemd in de opdracht.

10.9 Indien de opdrachtgever/cursist binnen 2 maanden na het ontdekken van eventuele schade geen aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt, komen alle rechten te vervallen.

10.10 Babypraktijk Ilse is nimmer verantwoordelijk voor enig letsel of schade aan opdrachtgever ouder en/of kind tijdens toegang, verblijf of uitgang van alle praktijkruimtes waarbinnen de opdracht plaats vindt. Te denken valt aan opdracht aan huis, op locatie Piet van der Lindenstraat 14 te Veldhoven en overige ruimtes waarin de opdracht wordt uitgevoerd. Ten alle tijden is de ouder zelf verantwoordelijk voor de lichamelijke gevolgen bij de cursist, bij hun kind en bij derden, die optreden tijdens en na de aangeboden dienstverlening/opdracht. De verantwoordelijkheid van de ouder(s) voor hun kind geldt ook voor ieder aangeboden advies uitgebracht door Babypraktijk Ilse.

 

 1. Tussentijdse ontbinding

Ieder der partijen is onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien;  de wederpartij één of meer van zijn/haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan zijn/haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn;

te zake van de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming;  de wederpartij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren.

 

 1. Slotbepaling

Alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Babypraktijk Ilse.

 

Algemene        Voorwaarden Babypraktijk Ilse .

Datum: 1 maart 2021

 

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

 

 

This function has been disabled for Babypraktijk Ilse.